Dofinansowania za zatrudnianie osób niepełnosprawnych – ile i w jakich sytuacjach?

Jak prawo definiuje osobę niepełnosprawną?

W świetle prawa istnieją trzy stopnie, według których definiuje się osoby niepełnosprawne. Pierwszy stopień obejmuje osoby ze znaczną niepełnosprawność, co oznacza, że posiadają one naruszoną sprawność organizmu. Niepełnosprawność może w tym przypadku dotyczyć zarówno naruszenia sprawności fizycznej organizmu, jak również sprawności psychicznej lub umysłowej. W efekcie może się to wiązać z całkowitą niezdolnością do wykonywania pracy lub wykonywania wyłącznie pracy chronionej, a także z koniecznością przebywania pod stałą lub długotrwałą opieką innych osób. Taka osoba może być zatem niezdolna do samodzielnej egzystencji bez pomocy udzielonej przez osoby trzecie. Osoby objęte umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, podobnie jak osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą wykonywać pracę wyłącznie w warunkach pracy chronionej. W ich przypadku naruszenie organizmu może powodować czasowe przebywanie pod opieką innych osób. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również podlegać częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. Lekki stopień niepełnosprawności określa z kolei osoby posiadające naruszoną sprawność organizmu, która znacząco wpływa na obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do osób w pełni sprawnych fizycznie i psychicznie, posiadających podobne kwalifikacje zawodowe.

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może czerpać z tego tytułu określone korzyści materialne w formie comiesięcznego dofinansowania. Wysokość dofinansowania uzależniona jest przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności pracownika i może wynosić maksymalnie 450 zł za zatrudnienie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, do 1125 zł za zatrudnienie pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 1800 zł za zatrudnienie pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli dodatkowo u niepełnosprawnego pracownika orzeczono epilepsję, upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, całościowe zaburzenia rozwojowe, głęboką lub umiarkowaną ślepotę, pracodawca może otrzymać dodatkowe 600 zł z tytułu dofinansowania.

Kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Wysokość otrzymanego dofinansowania jest wypłacana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy niepełnosprawnego pracownika. Wymienione wartości dotyczą zatem wyłącznie pełnego wymiaru godzin i stanowią maksymalną kwotę dofinansowania. Osoba niepełnosprawna może posiadać zatrudnienie u więcej, niż jednego pracodawcy, w związku z czym dofinansowanie może być przyznane pracodawcom, u których jest zatrudniona w kwocie proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. Dotyczy to sytuacji, kiedy wymiar pracy pracownika nie przekracza w sumie pełnego etatu. W przypadku, kiedy łączna suma godzin pracy osoby niepełnosprawnej przekroczy pełen etat, wówczas kwotę dofinansowania przyznaje się pracodawcy, który jako pierwszy zatrudnił takiego pracownika. Warto również pamiętać o tym, że suma dofinansowania nie może przekraczać 75% kosztów płacy, na które składa się wynagrodzenie brutto i obowiązkowe składki, wynikające z tytułu ubezpieczeń i funduszy. Dotyczy to pracodawców, który prowadzą działalność gospodarczą, z kolei w przypadku pracodawców nie prowadzących działalności, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów płacy.

O czym warto pamiętać?

Dofinansowanie wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przysługuje każdemu pracodawcy niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, a także pracodawcom, którzy prowadzą zakład pracy chronionej. Warunkiem do otrzymania dofinansowania jest nieposiadanie zaległości wobec Funduszu. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy w przypadku, kiedy zatrudnia on osoby niepełnosprawne w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie wtedy, kiedy niepełnosprawny pracownik posiada zatrudnienie w formie umowy o pracę. W przypadku, gdy pracownik z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością posiada ustalone prawo do emerytury, dofinansowanie nie jest przyznawane – to samo dotyczy sytuacji, kiedy wypłata osoby niepełnosprawnej pokrywana jest ze środków publicznych.