L4 a wypowiedzenie pracy – co trzeba wiedzieć?

W jaki sposób może być rozwiązana umowa o pracę?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak również przez pracownika, czego następstwem jest zakończenie stosunku pracy za wypowiedzeniem jednej ze stron. Podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy może nastąpić również w sytuacji, kiedy obie strony wyrażą taką wolę, co kodeks pracy definiuje jako rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także w okolicznościach niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, na skutek wygaśnięcia umowy po określonym czasie lub wykonania określonej pracy, której warunki zostały sprecyzowane w umowie. Wszystkie sytuacje, w których możliwe jest ustanie stosunku pracy, zostały ściśle zdefiniowane w kodeksie pracy i na podstawie jego zapisów możliwe jest ewentualne odwoływanie się od wypowiedzenia umowy o pracę.

Kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

Wiele kontrowersji wzbudza kwestia wypowiedzenia pracy w czasie, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z kodeksem pracy na mocy artykułu 41, „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.” Oznacza to, że pracownik, którego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lekarskiego, jest prawnie chroniony przed zwolnieniem z pracy. To samo dotyczy sytuacji, kiedy nieplanowana nieobecność w pracy wynika z zaistniałej konieczności, na przykład w przypadku pogrzebu członka rodziny, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem czy z powodu stawiennictwa w sądzie.

Kiedy L4 przestaje chronić pracownika?

Przypadek, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby jest sytuacją w pełni uzasadnioną. Każdemu pracownikowi przebywającemu na L4 przysługuje okres ochronny, którego długość jest objęta konkretnymi ramami czasowymi, zależnymi od stażu pracy u aktualnego pracodawcy. Umowa o pracę może zatem zostać rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia w sytuacji, kiedy pracownik długotrwale przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli okres niezdolności pracownika do pracy przekracza 3 miesiące, podczas gdy jego okres zatrudnienia wynosi mniej niż 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić również wtedy, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy na skutek choroby przez okres dłuższy, niż łączny czas pobierania z wymienionego tytułu wynagrodzenia, zasiłku i świadczeń przez okres pierwszych 3 miesięcy lub przez pierwszych 6 miesięcy, jeżeli niezdolność do pracy powstała na skutek choroby zawodowej lub w wyniku wypadku. Po upłynięciu okresów ochronnych, pracodawca może rozstrzygnąć czy nadal chce zatrudniać takiego pracownika, czy woli rozwiązać umowę. Rozwiązanie umowy osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim jest możliwe, jeżeli po okresie ochronnym pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy – ustanie stosunku pracy może nastąpić najwcześniej następnego dnia po upłynięciu okresu ochronnego.

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Jeżeli pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzenie, zanim ten zdąży się udać na zwolnienie lekarskie, wówczas pracownikowi nie przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę. Aby zaświadczenie o chorobie mogło stanowić ochronę przed zwolnieniem z pracy, czas i data jego wystawienia muszą poprzedzać termin otrzymania wypowiedzenia. Z kolei jeżeli pracownik zachorował już po rozwiązaniu umowy z pracodawcą, nadal może korzystać z zasiłku chorobowego
pod warunkiem, że choroba zaczęła się do maksymalnie do 14 dni od ustania stosunku pracy i trwa nieprzerwanie przez 30 dni.

Podsumowanie

Mimo że kodeks pracy chroni pracowników przed zwolnieniem, w trakcie kiedy przebywają na zwolnieniu lekarskim, warto pamiętać o okresie ochrony, który w momencie upłynięcia przestaje jakkolwiek obowiązywać. Pracodawca, choć nie ma prawa do zwolnienia pracownika przebywającego na L4, to jednak może dopatrzyć się nieprawidłowości i nadużyć z jego strony. W przypadku, kiedy pracodawca skontroluje, że pracownik nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, może mieć on podstawę do zwolnienia go trybie dyscyplinarnym jeszcze w czasie trwania L4.