Stosowanie zadaniowego trybu pracy – w jakich okolicznościach?

Jakie tryby pracy są powszechnie stosowane?

Ze względu na fakt, że każdy zawód posiada inną specyfikę pracy, kodeks pracy precyzyjnie definiuje, jakie systemy pracy mogą być wykorzystywane przez pracodawców. Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań jest stosowanie podstawowego systemu czasu pracy, którego normy określają, że czas pracy pracownika nie powinien przekraczać 8 godzin w ciągu dnia lub 40 godzin w danym okresie rozliczeniowym. Niektóre przedsiębiorstwa ze względu na swoją organizację, stosują również równoważny system pracy, który umożliwia przedłużenie czasu pracy pracowników w ciągu doby do maksymalnie 12 godzin. Dłuższy czas pracy jest w tym przypadku równoważony przez skrócony czas pracy w określonych dniach lub w postaci dni wolnych od pracy. Okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie równoważnym może wynosić 1 miesiąc lub 3 miesiące, jeżeli taka konieczność jest uzasadniona przez pracodawcę. Wymienione tryby pracy zakładają, że obowiązkiem pracownika jest bycie do dyspozycji pracodawcy w określonym czasie oraz we wskazanym miejscu.

Na czym polega zadaniowy tryb pracy?

W przypadku niektórych rodzajów pracy, pracodawcy coraz częściej decydują się na wprowadzenie bardziej elastycznego systemu, który nie skupia się na określeniu norm czasowych, ale na realizacji określonych zadań. Przy wdrożeniu zadaniowego systemu pracy, pracodawca nie musi kontrolować tego, w jaki sposób pracownik wykorzystuje czas pracy, jak również nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy. W ramach czasu pracy, pracownikowi powierzane są zadania, których realizacja powinna zajmować maksymalnie do 8 godzin w ciągu dnia lub 40 godzin w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy. W efekcie pracownik za porozumieniem z pracodawcą może samodzielnie zarządzać swoim czasem pracy, co daje mu pełną elastyczność w tym zakresie.

Kiedy stosować zadaniowy tryb pracy?

Kodeks pracy w precyzyjny sposób określa w jakich okolicznościach pracodawca może wprowadzić zadaniowy system pracy. Tryb ten nie znajduje zastosowania w przypadku każdego rodzaju pracy i może być stosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach, które wynikają ze specyfiki danego rodzaju pracy, miejsca pracy lub jego organizacji. Pracodawca może wprowadzić zadaniowy tryb pracy w sytuacji, kiedy charakter pracy pozwala na wykonywanie jej o dowolnej porze poza zakładem pracy – może to dotyczyć na przykład programistów, którzy swoje zadania mogą realizować zdalnie, niezależnie od czasu i miejsca. Stosowanie zadaniowego trybu pracy może być uzasadnione również w przypadku, kiedy rodzaj pracy lub organizacja zakładu pracy nie wymagają określenia sztywnych ram czasowych, w ciągu których praca powinna się odbyć. Inną sytuacją może być nieregularne zapotrzebowanie na pracę, zależne od okoliczności, na przykład w pracy dozorcy lub sprzątaczki. Z kolei w przypadku pracowników terenowych, takich jak przedstawiciele handlowi czy akwizytorzy, monitoring czasu pracy jest często niemożliwy lub mocno utrudniony, w związku z czym rozliczanie podwładnych z wykonanych zadań jest rozwiązaniem najbardziej miarodajnym. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do zawodów artystycznych, w których czas wykonania pracy uzależniony jest od umiejętności pracownika, jego zaangażowania czy twórczego natchnienia.

Czy zadaniowy oznacza nienormowany?

Pojęcie zadaniowego trybu pracy może być mylone z nienormowanym czasem pracy, jednak terminy te nie są tożsame. Nienormowany czas pracy dotyczy przede wszystkim osób zarządzających przedsiębiorstwem, kierowników oraz głównych księgowych. Osoby te w razie zaistnienia potrzeby mogą wykonywać swoją pracę w zwiększonym wymiarze godzin, jednak według kodeksu pracy nie przysługuje im prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadliczbowych godzinach. Prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin przysługuje im wyłącznie wtedy, kiedy nadliczbowe godziny pracy przypadają w niedzielę lub święto. Osobom pracującym w trybie zadaniowym również nie przysługuje prawo do płatnych nadgodzin, jednak jest to uzasadnione tym, że powierzane im zadania są możliwe do wykonania w ciągu normalnego dnia roboczego, czyli do maksymalnie 8 godzin. Tylko od zaradności pracownika i jego umiejętności zarządzania swoim czasem zależy czy zakończy pracę w planowanym czasie lub krótszym, czy zmuszony będzie do wydłużenia swojego czasu pracy, aby zdążyć z realizacją zadań.