Zatrudnianie cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

Braki w kadrach

W związku z brakami kadrowymi i redukcją kosztów w przedsiębiorstwach, coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców, z czego zdecydowana większość obejmuje osoby pochodzące zza wschodniej granicy naszego kraju. Na polskim rynku pracy od kilku lat panuje deficyt siły roboczej, dlatego znalezienie pracowników fizycznych stanowi dla pracodawców nie lada wyzwanie. Obecnie braki w kadrach obejmują przede wszystkim takie sektory jak przemysł, budownictwo, czy przetwórstwo, ale również zjawisko to można zaobserwować w branżach związanych z handlem, gastronomią oraz transportem. Nic więc dziwnego, że zatrudnianie obcokrajowców stanowi dla polskich przedsiębiorców alternatywę na deficyt polskich pracowników. Zatrudnienie u polskich pracodawców jest równie atrakcyjne z punktu widzenia cudzoziemców, szczególnie dla pracowników z Ukrainy, którzy w Polsce mogą otrzymywać wynagrodzenie dużo wyższe, w porównaniu do tego, które byliby w stanie uzyskać na rodzimym rynku pracy.

Dotychczasowe procedury

Krótkoterminowe zatrudnianie pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej do roku 2018 nie wiązało się z koniecznością uzyskania zezwolenia o pracę, jeżeli okres zatrudnienia nie przekraczał 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Limit ten nie dotyczył pracodawców, ale cudzoziemców, którzy na podstawie oświadczenia mogli w tym czasie podjąć pracę w więcej niż jednym zakładzie pracy. Jednym obowiązkiem przedsiębiorcy, który decydował się zatrudnić pracownika spoza Polski, było złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Treść wymienionego oświadczenia zawierała dane pracownika, pracodawcy, jak również określała rodzaj wykonywanej pracy, okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia. Oświadczenie zostawało następnie wpisywane do ewidencji oświadczeń cudzoziemca, co stanowiło podstawę do tego, by pracownik spoza Unii mógł starać się w późniejszym czasie o wizę.

Praca sezonowa

Jedną ze zmian, jakie zostały wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy jest uproszczenie procedury oświadczeniowej oraz wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową. Wszelkie decyzje w sprawie wydawania zezwoleń na pracę sezonową podejmuje starosta. Maksymalny okres zatrudnienia cudzoziemca na mocy ustawy został wydłużony z 6 miesięcy do maksymalnie 9 miesięcy. Zakres wykonywanych prac o charakterze sezonowym został ściśle określany przez treść ustawy i dotyczy wyłącznie wybranych branż, takich jak turystyka, rolnictwo oraz sadownictwo. Podjęcie przez cudzoziemca pracy spoza wymienionych sektorów nie może być zatem kwalifikowane jako praca sezonowa. Istotną zmianą jest możliwość zezwolenia na pracę wielosezonową na okres do 3 lat. Warunkiem zatrudnienia cudzoziemców jest zaoferowanie im podobnego wynagrodzenia do tego, które otrzymują pracownicy wykonujący podobny zakres prac, jak również należy udowodnić, że lokalny rynek pracy nie jest stanie uzupełnić braku w kadrach przedsiębiorstwa.

Praca krótkoterminowa

Składanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest wymagane jedynie w sytuacji, kiedy praca posiada charakter niesezonowy – maksymalny okres zatrudnienia obejmuje 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Wprowadzone przepisy dotyczą pracowników pochodzących z tak zwanych państw trzecich, to jest obywateli Ukrainy, Białorusi. Armenii, Gruzji Mołdawii oraz Rosji – warunkiem podjęcia pracy przez wymienione osoby jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, wizę lub możliwe jest w ramach ruchu bezwizowego. Kwestia formalna, związana ze składaniem oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, posiada podobną formę do procedury sprzed nowelizacji, jednak zawiera ona pewne modyfikacje. Dodatkowo każdorazowe składanie wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wymaga uiszczenia przez pracodawcę opłaty w wysokości 30 złotych. Obowiązkiem pracodawcy jest również zawarcie z cudzoziemcem pisemnej umowy na temat warunków zatrudnienia i przetłumaczenie jej. Umowa ta powinna dokładnie opisywać charakter wykonywanej pracy, jak również powinna przewidywać wynagrodzenie nie mniejsze, niż minimalne.